Tule­vai­suu­den kone­pa­jaa ohja­taan toi­mis­tos­ta käsin

Hel­po­ta liiketoimintaasi

Tuot­toPLUS on suo­ma­lai­nen, help­po­käyt­töi­nen metal­li- ja tek­no­lo­gia-alan pk-yri­tyk­sil­le suun­ni­tel­tu toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä. Ohjel­ma voi­daan muo­ka­ta hel­pos­ti yri­tys- ja toimialakohtaiseksi.

Mik­si vali­ta TuottoPLUS?

Hel­pot, käy­tän­nön­lä­hei­set toiminnot

Auto­maat­ti­nen mää­rit­te­ly­mah­dol­li­suus tuotannontarpeisiin

Muun­nel­ta­va graa­fi­nen kuormitustaulukko

Tuo­tan­non ohjel­man reaa­liai­kai­nen seu­ran­ta muutoksiin

Työ­ai­ka­seu­ran­nan kir­jauk­set suo­raan töille

Reaa­liai­kai­nen töi­den val­mis­tu­mis- ja kustannusseuranta

Osto­toi­min­nois­sa mah­dol­li­suus vali­ta mate­ri­aa­leil­le 4 toi­mit­ta­jaa, joi­den välil­lä on help­po hoi­taa esim. saa­ta­vuus­ky­se­ly ja kilpailutus

Todel­li­siin kului­hin perus­tu­va kan­nat­ta­vuus- ja jälkiseuranta

Jous­ta­va yri­tys- ja asia­kas­koh­tai­nen hin­to­jen hallinta

Jous­ta­va tilaus­tie­to­jen ja las­ku­jen luominen

Osto-osien kil­pai­lu­tus ja tilaus erit­täin helppoa

Ohjel­mas­sa val­mii­na erit­täin kat­ta­va materiaalivarasto

Varas­ton hal­lin­ta tapah­tuu auto­maat­ti­ses­ti tar­ve­lis­tan kaut­ta, tar­vepvm näkyy listassa.

Työ­ai­ka­kir­jauk­set mah­dol­lis­ta hoi­taa puhe­li­mel­la tai table­til­la. Tun­nit kir­jau­tu­vat suo­raan töil­le ja lisäk­si työn­te­ki­jä voi kir­joit­taa vapaa­ta teks­tiä. Toi­mis­tol­la reaa­liai­kai­nen tie­to kuka mitä­kin tekee ja mis­sä. Erin­omai­set rapor­toin­ti työ­ka­lut esim. las­kun liitteeksi.

”Ohjel­man logiik­ka on sel­keä ja toi­min­not ovat käy­tän­nön mukai­ses­sa järjestyksessä”

”Havain­nol­li­set toi­min­to­ku­vak­keet ovat samas­sa näky­mäs­sä, jois­ta halut­tu tie­to saa­daan nopeas­ti esiin”

”Käyt­töön­ot­to oli pal­jon ole­tet­tua hel­pom­paa ja pääs­tiin hyö­dyn­tä­mään ohjel­maa heti”

Tutus­tu Tuot­toPLUS menestystarinaan

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan lisää miten Tuot­toPLUS voi edis­tää liiketoimintaasi.

Ota yhteyt­tä