Tuot­toPLUS –toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä

Tuot­toPLUS on suo­ma­lai­nen, help­po­käyt­töi­nen metal­li- ja tek­no­lo­gia-alan pk-yri­tyk­sil­le suun­ni­tel­tu toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä. Ohjel­ma voi­daan muo­ka­ta hel­pos­ti yri­tys- ja toimialakohtaiseksi.

Hal­lin­ta

Näet graa­fi­ses­ta kuor­mi­tus­tau­lu­kos­ta eri kuor­mi­tus­koh­tei­den kapa­si­tee­tit, kuor­mi­tuk­set, tekeil­lä ja
myö­häs­sä ole­vat työt, joi­den val­mis­tus­jär­jes­tys­tä voit nopeas­ti muut­taa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Kapa­si­tee­tin seu­raa­mi­nen ja muut­ta­mi­nen toi­mi­tusai­ko­jen mukaan on helppoa.

Tilaus­tie­dois­ta ohjel­ma aset­taa auto­maat­ti­ses­ti val­mis­tuk­seen ja oston tar­ve­lis­taan nimik­keet, mitä
varas­tos­sa on lii­an vähän ottaen huo­mioon varas­to­ni­mik­kei­den opti­moi­dun mää­rän, varas­ton sal­don,
val­mis­tuk­ses­sa ole­vat nimik­keet, varauk­set ja hälytysrajat.

Ohjel­ma las­kee auto­maat­ti­ses­ti val­mis­tus­mää­rän mukai­sen hinnan.

 • Kuor­mi­tuk­sen ja tar­vit­ta­vien mate­ri­aa­lien tarkistus
 • Val­mis­tus­tie­to­jen kir­jaus ja tarjouslaskenta
 • Tar­jouk­sen teko ja lähetys
 • Tar­jouk­sen muut­ta­mi­nen tilauk­sek­si ja tilaus­vah­vis­tuk­sen lähetys
 • Puut­tu­vien mate­ri­aa­lien han­kin­ta tilaukseen
 • Val­mis­tus­tie­to­jen tar­kis­tus ja val­mis­tuk­seen asettaminen
 • Työ­ai­ka­seu­ran­nan merkinnät

Seu­ran­ta

Ohjel­ma ver­taa val­mis­tus­kus­tan­nuk­sia sovit­tuun hintaan.

Voit seu­ra­ta aika­koh­tai­ses­ti val­mis­tu­nei­den tuot­tei­den toteu­tu­nei­ta kat­tei­ta ja töi­den joutuisuutta.

Ohjel­ma vähen­tää ei-las­ku­tet­ta­vien töi­den osuut­ta ja lisää tuot­ta­vuut­ta.

 • Työn ja kus­tan­nuk­sien seu­ran­ta, kannattavuusseuranta
 • Laa­dun seu­ran­ta ja tarkastukset

Rekis­te­rit

Ohjel­mas­sa on reaa­liai­kai­nen kir­jas­toa­vus­tei­nen varas­ton­hal­lin­ta, jos­ta voit teh­dä myös suo­raan ostoja.

 • Auto­maat­ti­nen varas­ton täy­den­nys –toi­min­to. Ohjel­ma ilmoit­taa ajan­koh­dan, mil­loin tar­ve
  on.
 • Toi­mi­tuk­sien lähe­tys ja seuranta

Asia­kir­jat ja perustoiminnot

Tilaus-, han­kin­ta- ja val­mis­tus­tie­to­jen kir­jaa­mi­nen on help­poa ja saat niis­tä tulos­tei­na kaik­ki tilauk­seen,
val­mis­tuk­seen ja laa­tuun liit­ty­vät asia­kir­jat kuten esim. työ­lis­tat, työ- ja tar­kas­tus­kor­tit, rah­ti­kir­jat sekä
osoi­te- ja toimituslaput.

 • Rekla­maa­tio­poh­jat
 • Mit­taus- ja tarkastuspöytäkirjat

Las­kuseu­ran­ta

Toi­mi­tus­ten, kus­tan­nuk­sien ja kan­nat­ta­vuu­den seu­ran­ta on sel­keä ja las­ku­tuk­set voit teh­dä lähet­teis­tä asiak­kail­le vaik­ka verkkolaskuna

 • Las­ku­jen lähe­tys ja seuranta

Ase­tuk­set

 • Yri­tys­tie­dot, logo
 • Tar­vik­kei­den hinnoittelukertoimet
 • Työ­vai­heet ja työn hinnoittelu
 • Tuot­tei­den hintamuutokset
 • Päi­vä­ra­hat ja kilometrikorvaukset
 • Käyt­tö­oh­je

Seu­ran­ta

Ohjel­ma ver­taa val­mis­tus­kus­tan­nuk­sia sovit­tuun hintaan.

Voit seu­ra­ta aika­koh­tai­ses­ti val­mis­tu­nei­den tuot­tei­den toteu­tu­nei­ta kat­tei­ta ja töi­den joutuisuutta.

Ohjel­ma vähen­tää ei-las­ku­tet­ta­vien töi­den osuut­ta ja lisää tuot­ta­vuut­ta.

 • Työn ja kus­tan­nuk­sien seu­ran­ta, kannattavuusseuranta
 • Laa­dun seu­ran­ta ja tarkastukset

Rekis­te­rit

Ohjel­mas­sa on reaa­liai­kai­nen kir­jas­toa­vus­tei­nen varas­ton­hal­lin­ta, jos­ta voit teh­dä myös suo­raan ostoja.

 • Auto­maat­ti­nen varas­ton täy­den­nys –toi­min­to. Ohjel­ma ilmoit­taa ajan­koh­dan, mil­loin tar­ve
  on.
 • Toi­mi­tuk­sien lähe­tys ja seuranta

Asia­kir­jat ja perustoiminnot

Tilaus-, han­kin­ta- ja val­mis­tus­tie­to­jen kir­jaa­mi­nen on help­poa ja saat niis­tä tulos­tei­na kaik­ki tilauk­seen,
val­mis­tuk­seen ja laa­tuun liit­ty­vät asia­kir­jat kuten esim. työ­lis­tat, työ- ja tar­kas­tus­kor­tit, rah­ti­kir­jat sekä
osoi­te- ja toimituslaput.

 • Rekla­maa­tio­poh­jat
 • Mit­taus- ja tarkastuspöytäkirjat

Las­kuseu­ran­ta

Toi­mi­tus­ten, kus­tan­nuk­sien ja kan­nat­ta­vuu­den seu­ran­ta on sel­keä ja las­ku­tuk­set voit teh­dä lähet­teis­tä asiak­kail­le vaik­ka verkkolaskuna

 • Las­ku­jen lähe­tys ja seuranta

Ase­tuk­set

 • Yri­tys­tie­dot, logo
 • Tar­vik­kei­den hinnoittelukertoimet
 • Työ­vai­heet ja työn hinnoittelu
 • Tuot­tei­den hintamuutokset
 • Päi­vä­ra­hat ja kilometrikorvaukset
 • Käyt­tö­oh­je

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan lisää miten Tuot­toPLUS voi edis­tää liiketoimintaasi.

Ota yhteyt­tä