Eväs­te­käy­tän­tö

Tie­to­ja täs­tä evästekäytännöstä

Täs­sä eväs­te­käy­tän­nös­sä seli­te­tään, mitä eväs­teet ovat ja miten käy­täm­me nii­tä. Sinun tuli­si lukea tämä käy­tän­tö ymmär­tääk­se­si, mitä eväs­teet ovat, miten käy­täm­me nii­tä, min­kä tyyp­pi­siä eväs­tei­tä käy­täm­me eli mitä tie­to­ja kerääm­me eväs­tei­den avul­la ja miten näi­tä tie­to­ja käy­te­tään sekä miten voit hal­li­ta eväs­tea­se­tuk­sia. Lisä­tie­to­ja sii­tä, miten käy­täm­me, tal­len­nam­me ja pidäm­me hen­ki­lö­tie­to­si tur­vas­sa, on tie­to­suo­ja­se­los­tees­sam­me. Voit mil­loin tahan­sa muut­taa tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si eväs­teil­moi­tuk­ses­ta verk­ko­si­vuil­lam­me. Lue lisää sii­tä, kei­tä me olem­me, miten voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja miten käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja tietosuojaselosteessamme.

Suos­tu­muk­se­si kos­kee seu­raa­via verk­ko­tun­nuk­sia: www.tuottoplus.fi

 

Mitä eväs­teet ovat?

Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, joi­ta käy­te­tään pien­ten tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Ne tal­len­ne­taan lait­teel­le­si, kun verk­ko­si­vus­to lada­taan selai­mee­si. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä saa­maan verk­ko­si­vus­ton toi­mi­maan oikein, teke­mään sii­tä tur­val­li­sem­man, tar­joa­maan parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen ja ymmär­tä­mään, miten verk­ko­si­vus­to toi­mii, sekä ana­ly­soi­maan, mikä toi­mii ja mis­sä sitä on parannettava.

Kuin­ka käy­täm­me evästeitä?

Kuten suu­rin osa verk­ko­pal­ve­luis­ta, verk­ko­si­vus­tom­me käyt­tää ensim­mäi­sen ja kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä usei­siin tar­koi­tuk­siin. Ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­teet ovat enim­mäk­seen vält­tä­mät­tö­miä verk­ko­si­vus­ton toi­mi­mi­sek­si oikein, eivät­kä ne kerää hen­ki­lö­koh­tai­sia tunnistetietojasi.

Sivus­tol­lam­me käy­te­tyt kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet ovat tar­koi­tet­tu pää­asias­sa ymmär­tä­mään, kuin­ka verk­ko­si­vus­to toi­mii, kuin­ka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa verk­ko­si­vus­tom­me kans­sa, pitä­mään pal­ve­lum­me tur­vas­sa, tar­joa­maan sinul­le osu­via mai­nok­sia ja kai­ken kaik­ki­aan tar­joa­maan sinul­le parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen sekä nopeut­ta­maan tule­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si verk­ko­si­vus­tom­me kanssa.

Mil­lai­sia eväs­tei­tä käytämme?

Verk­ko­si­vus­tol­lam­me käy­te­tyt eväs­teet on ryh­mi­tel­ty seu­raa­viin luokkiin.

Vält­tä­mät­tö­mät: Jot­kut eväs­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta voit kokea sivus­tom­me täy­den toi­min­nan. Nii­den avul­la voim­me yllä­pi­tää käyt­tä­jäis­tun­to­ja ja estää kaik­ki tie­to­tur­vau­hat. He eivät kerää tai tal­len­na hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja. Näi­den eväs­tei­den avul­la voit esi­mer­kik­si kir­jau­tua sisään tilil­le­si ja lisä­tä tuot­tei­ta ostos­ko­riin ja teh­dä kas­san turvallisesti.

Tilas­tot: Nämä eväs­teet tal­len­ta­vat tie­to­ja, kuten verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­den mää­rä, yksit­täis­ten vie­rai­li­joi­den mää­rä, mil­lä verk­ko­si­vus­ton sivuil­la on vie­rail­tu, käyn­nin läh­de jne. Nämä tie­dot aut­ta­vat mei­tä ymmär­tä­mään ja ana­ly­soi­maan, kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to toi­mii ja mis­sä se vaa­tii parantamista.

Mark­ki­noin­ti: Sivus­tom­me näyt­tää mai­nok­sia. Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään sinul­le näyt­tä­miem­me mai­nos­ten per­so­noin­tiin, jot­ta ne ovat sinul­le mer­ki­tyk­sel­li­siä. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä myös seu­raa­maan näi­den mai­nos­kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta. Kol­man­nen osa­puo­len mai­nos­ten tar­joa­jat voi­vat myös käyt­tää näi­hin eväs­tei­siin tal­len­net­tu­ja tie­to­ja näyt­tääk­seen sinul­le mai­nok­sia myös muil­la selai­men verkkosivustoilla.

Toi­min­nal­li­set: Nämä ovat eväs­tei­tä, jot­ka aut­ta­vat tiet­ty­jä ei-olen­nai­sia toi­min­to­ja verk­ko­si­vus­tol­lam­me. Näi­tä toi­min­to­ja ovat sisäl­lön, kuten videoi­den upot­ta­mi­nen tai verk­ko­si­vus­ton sisäl­lön jaka­mi­nen sosi­aa­li­sen median alustoilla.

Eväs­tea­se­tuk­set: Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä tal­len­ta­maan ase­tuk­se­si ja selaus­a­se­tuk­se­si, kuten kie­lia­se­tuk­se­si, jot­ta sinul­la on parem­pi ja tehok­kaam­pi koke­mus tule­vis­ta vie­rai­luis­ta­si verkkosivustolla.

Alla ole­vas­sa luet­te­los­sa lue­tel­laan verk­ko­si­vus­tol­lam­me käy­tet­tä­vät evästeet.

Coo­kieDesc­rip­tion
_gaThe _ga coo­kie, ins­tal­led by Google Ana­ly­tics, calcu­la­tes visi­tor, ses­sion and cam­paign data and also keeps track of site usa­ge for the site’s ana­ly­tics report. The coo­kie sto­res infor­ma­tion ano­ny­mous­ly and assigns a ran­dom­ly gene­ra­ted num­ber to recog­nize unique visitors.
_gat_gtag_UA_126709065_1Set by Google to dis­tin­guish users.
_gidIns­tal­led by Google Ana­ly­tics, _gid coo­kie sto­res infor­ma­tion on how visi­tors use a web­si­te, whi­le also crea­ting an ana­ly­tics report of the web­si­te’s per­for­mance. Some of the data that are col­lec­ted inclu­de the num­ber of visi­tors, their source, and the pages they visit anonymously.
_lfaThis coo­kie is set by the pro­vi­der Lead­fee­der to iden­ti­fy the IP address of devices visi­ting the web­si­te, in order to retar­get mul­tiple users rou­ting from the same IP address.
anjApp­Nexus sets the anj coo­kie that con­tains data sta­ting whet­her a coo­kie ID is synced with partners.
coo­kie­lawin­fo-check­box-adver­ti­se­mentSet by the GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin, this coo­kie is used to record the user con­sent for the coo­kies in the “Adver­ti­se­ment” category .
coo­kie­lawin­fo-check­box-ana­ly­ticsThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Ana­ly­tics”.
coo­kie­lawin­fo-check­box-func­tio­nalThe coo­kie is set by GDPR coo­kie con­sent to record the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Func­tio­nal”.
coo­kie­lawin­fo-check­box-neces­sa­ryThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kies is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Neces­sa­ry”.
coo­kie­lawin­fo-check­box-othersThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Other.
coo­kie­lawin­fo-check­box-per­for­manceThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Per­for­mance”.
Coo­kie­LawIn­foCon­sentRecords the default but­ton sta­te of the cor­res­pon­ding cate­go­ry & the sta­tus of CCPA. It works only in coor­di­na­tion with the pri­ma­ry cookie.
uuid2The uuid2 coo­kie is set by App­Nexus and records infor­ma­tion that helps in dif­fe­ren­tia­ting between devices and brow­sers. This infor­ma­tion is used to pick out ads deli­ve­red by the plat­form and assess the ad per­for­mance and its att­ri­bu­te payment.
viewed_cookie_policyThe coo­kie is set by the GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin and is used to sto­re whet­her or not user has con­sen­ted to the use of coo­kies. It does not sto­re any per­so­nal data.

Miten voin hal­li­ta evästeasetuksia?

Voit hal­li­ta eväs­tea­se­tuk­sia­si nap­saut­ta­mal­la ”Evästesetukset”-painiketta sivus­ton ala­pal­kis­ta ja otta­mal­la pon­nah­dusik­ku­nas­sa ole­vat eväs­te­luo­kat käyt­töön tai pois­ta­mal­la ne käy­tös­tä ase­tus­te­si mukaan.

Jos pää­tät muut­taa ase­tuk­sia­si myö­hem­min selausis­tun­non aika­na, voit nap­saut­taa ”Evästesetukset”-painiketta sivus­ton ala­pal­kis­ta uudes­taan. Täl­löin suos­tu­mus­ta kos­ke­va ilmoi­tus tulee uudel­leen näky­viin, jol­loin voit muut­taa ase­tuk­sia­si tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si koko­naan. Tämän lisäk­si eri selai­met tar­joa­vat eri­lai­sia mene­tel­miä verk­ko­si­vus­to­jen käyt­tä­mien eväs­tei­den estä­mi­seen ja pois­ta­mi­seen. Voit muut­taa selai­me­si ase­tuk­sia eväs­tei­den estä­mi­sek­si tai poistamiseksi.