Tuot­toPLUS käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia

Kon­sul­tin kom­ment­ti:

”Vii­des­tä ohjel­mas­ta valit­sin tämän, mik­si ohjel­ma mak­saa niin vähän?”

”Ohjel­man logiik­ka on sel­keä ja toi­min­not ovat käy­tän­nön mukai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä”

”Käyt­töön­ot­to oli pal­jon ole­tet­tua hel­pom­paa ja pääs­tiin hyö­dyn­tä­mään ohjel­maa heti”

”Voi­ko ohjel­man käyt­tö­kou­lu­tuk­sen jät­tää pois hin­nas­ta, kos­ka osaam­me käyt­tää sitä jo?”

”Täs­sä ohjel­mas­sa on par­haat toi­min­not tuo­tan­no­noh­jauk­seen”

”Havain­nol­li­set toi­min­to­ku­vak­keet ovat samas­sa näky­mäs­sä, jois­ta halut­tu tie­to saa­daan nopeas­ti esiin”

”Jää aikaa enem­män las­ku­tet­ta­van työn teke­mi­seen”

”Ei ole tur­his­ta toi­min­nois­ta mak­set­tu”

”Tuo­tan­non koke­mus­pe­räi­sen tie­don mer­ki­tys näkyy ohjel­mas­sa”

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan lisää miten Tuot­toPLUS voi edis­tää lii­ke­toi­min­taa­si.

Ota yhteyt­tä