Tuot­toPLUS käyttäjäkokemuksia

Kon­sul­tin kommentti:

”Vii­des­tä ohjel­mas­ta valit­sin tämän, mik­si ohjel­ma mak­saa niin vähän?”

”Ohjel­man logiik­ka on sel­keä ja toi­min­not ovat käy­tän­nön mukai­ses­sa järjestyksessä”

”Käyt­töön­ot­to oli pal­jon ole­tet­tua hel­pom­paa ja pääs­tiin hyö­dyn­tä­mään ohjel­maa heti”

”Voi­ko ohjel­man käyt­tö­kou­lu­tuk­sen jät­tää pois hin­nas­ta, kos­ka osaam­me käyt­tää sitä jo?”

”Täs­sä ohjel­mas­sa on par­haat toi­min­not tuotannonohjaukseen”

”Havain­nol­li­set toi­min­to­ku­vak­keet ovat samas­sa näky­mäs­sä, jois­ta halut­tu tie­to saa­daan nopeas­ti esiin”

”Jää aikaa enem­män las­ku­tet­ta­van työn tekemiseen”

”Ei ole tur­his­ta toi­min­nois­ta maksettu”

”Tuo­tan­non koke­mus­pe­räi­sen tie­don mer­ki­tys näkyy ohjelmassa”

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan lisää miten Tuot­toPLUS voi edis­tää liiketoimintaasi.

Ota yhteyt­tä